قزوین – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: اجرای پروژه ها با در نظر گرفتن پیش بینی درآمدها باید صورت پذیرد و ضروری است شوراها به این موضوع نظارت لازم و کافی داشته باشند و هزینه کردها خارج از ظرفیت بودجه و امکانات مالی شهرداری پذیرفتنی نیست.

به گزارش انتهاج، مصطفی صالحی در کارگاه آموزشی بودجه نویسی که با حضور مدیرکل برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شهرداران استان، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان و نمایندگان فرمانداریهای تابعه استان برگزار شد، اظهار کرد: شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در تدوین بودجه سال ۹۹ حتما بایستی به شرایط اقتصادی موجود و اسناد بالادستی توجه ویژه ای داشته باشند و اتمام پروژه های نیمه تمام را در اولویت های خود قرار دهند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین افزود:با توجه به گذشت حدود یک قرن از تدوین بودجه شهرداریها انتظار می رود مدیران شهری با هماهنگی و همکاری شوراهای اسلامی شهرها بودجه شهرداریها عملیاتی و واقعی پیش بینی و بر اساس اولویت ها و ضرورت ها، نیازهای اساسی و مهم شهروندان نسبت به تنظیم و تدوین بودجه اقدام شود که البته در بعضی از موارد مشاهده می شود که بودجه پیشنهادی و پیش بینی شده بر اساس ظرفیت های مالی و اقتصادی بودجه و در چارچوب قوانین و ضوابط فعالیت های عمرانی شهرداریها صور ت نمی پذیرد.

صالحی افزود: مدیران شهری در تنظیم و تدوین بودجه باید شفافیت لازم و کافی را اعمال کنند و تدابیری را در راستای پروژه های درآمد زایی با مطالعات فنی و اجرایی ومطابق با سیاست های دولت و استان داشته باشند.

صالحی در پایان یادآور شد: در شرایط فعلی شهرداریها در هزینه کردها و مدیریت هزینه دقت لازم و کافی را داشته باشند تا از این برهه سخت خارج شویم.