کرج – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از افتتاح مرکز تحقیقات قلب و عروق و همچنین بخش های اکوکاردیوگرافی و گاما اسکن در بیمارستان شهید رجایی کرج خبر داد.

به گزارش انتهاج ، دکتر حسین کریم در حاشیه افتتاح مرکز تحقیقات قلب و عروق و همچنین بخش های اکوکاردیوگرافی و گاما اسکن در بیمارستان شهید رجایی کرج در خصوص افتتاح پروژه مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان شهید رجایی کرج گفت : این بیمارستان یک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی است، به همین دلیل به راه اندازی مرکز تحقیقاتی- پژوهشی برای انجام کارهای پژوهشی در زمینه قلب و عروق و نورولوژی نیاز داشت.

وی با تاکید بر اینکه نوسازی دستگاه در مرکز پزشکی هسته ای در مرکز قلب شهید رجایی کرج را در دستور قرار داده و اجرایی شد،افزود : اکنون دستگاه جدید راه اندازی شده و آخرین تکنولوژی پزشکی هسته ای در دنیا را این دستگاه گامااسکن بیمارستان شهیدرجائی کرج دارا است، با اخذ مجوز انرژی هسته ای در روزهای آتی فعالیت آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مرکز پزشکی های هسته ای دیگری از قبل در البرز داشته ایم اما نوع دستگاه گامااسکن بکار برده شده در مرکز درمانی شهید رجایی کرج در کشور بی نظیر، بسیار پیشرفته و با دقت بالا است، خاطر نشان کرد: البرز ، بعد از استان خراسان رضوی دومین استان است که این دستگاه پیشرفته و با این ورژن وارد آن شده است.

وی در ادامه در خصوص تعداد بیمارانی که در این مرکز با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته هسته ای و بکارگیری دستگاه گاما می توانند مورد رسیدگی و ارائه خدمات قرار گیرند، گفت: در طول یکماه بسته به تعداد روزهای کاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ بیمار می توانند تحت پوشش این خدمات قرار گیرند.