شیراز – رئیس اورژانس فارس از افزایش ۲۰۰ درصدی گاز گرفتگی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: ۹ نفر تا پایان آبان ماه براثر مسمومیت گاز گازمونوکسید کربن دراستان فارس جان خود را از دست داده اند.

به گزارش انتهاج، دکتر محمدجواد مرادیان اظهار کرد: ۹نفر تا پایان آبان جان خود را براثر مسمومیت با این گازازدست داده اند که درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰۰ درصد افزایش داشته واکنون نیزاین آماردرحال افزایش است.

وی افزود: ازابتدای سال تا انتهای آبان ماه،۲۶۲ مورد مسمومیت با گاز گاز مونوکسید کربن به اورژانس فارس گزارش شده که در ۱۱۸ مورد از این گزارش ها،تیم های های اورژانس در محل حادثه حاضرو درمان به صورت سرپایی انجام گرفت و ۱۳۵ موردنیزبه مراکز درمانی اعزام شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان می دهد ۳۶ درصد گازگرفتگی هایی که به صورت سرپایی درمان شدند و ۱۲۲ درصد کسانی که به مراکز درمانی انتقال یافتند در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اورژانس فارس درمورد علت افزایش این مسمویت گفت: هرساله وبا رسیدن موج سرما در کشورو به علت عدم آگاهی مردم و عدم توجه به نکات ایمنی ما شاهد افزایش مسمومیت براثر گاز مونوکسید کربن هستیم.