ایلام – مدیر کل پزشکی قانونی ایلام شایعه‌های دال بر مرگ چند نفر ناشی از آنفلوانزا را تکدیب کرد و گفت: تاکنون مرگ ناشی از آنفلوانزا در ایلام وجود نداشته است.

به گزارش انتهاج، مهدی علیزاده مهاجر اظهار داشت: در پی ورود ویروس آنفلوانزای اخیر و کشته‌های به جا مانده تاکنون هیچ مورد فوتی به اداره پزشکی قانونی استان ایلام گزارش نشده است.

وی افزود: طبق آخرین آمار گرفته شده تا این لحضه هیچ مرگ مشکوک به مرگ ناشی از بیماری آنفلوانزا به اداره پزشکی قانونی استان اطلاع داده نشده است.

علیزاده مهاجر با بیان اینکه بیمارهای مشکوک به بیماری فصلی آنفلوانزا، برای درمان به علوم پزشکی معرفی شوند، ادامه داد: مرگ‌های مشکوک به علت‌های نامشخص از طریق مراجع قضایی به پزشکی قانونی معرفی شود که ما بتوانیم علت مرگ را مشخص گزارش دهیم.