یزد– استاندار یزد به منظور بررسی روند ثبت نامهای انتخابات، به طور سرزده از محل فرمانداری یزد و ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر و روستا بازدید کرد.
به گزارش انتهاج، محمدعلی طالبی رئیس ستاد انتخابات استان یزد، در آخرین روز از مهلت ثبت نام انتخابات شورای اسلامی شهر به صورت سرزده در محل فرمانداری یزد حضور یافت و در جریان اقدامات صورت گرفته قرار گرفت.

محمدعلی طالبی استاندار یزد و رئیس ستاد انتخابات استان، در آخرین روز از مهلت ثبت نام انتخابات شورای اسلامی شهر به صورت سرزده در محل فرمانداری یزد حضور یافت و در جریان اقدامات صورت گرفته قرار گرفت.