فرماندار اسفراین در کارگروه آرد و نان شهرستان اسفراین کم کاری برخی از نانواییهای متخلف شهرستان را اخلال در نظام بازار و ایجاد مشکل برای مردم عنوان کرد و گفت: باید مصلحت اندیشی را کنار گذاشت و با کسانی که برای مردم مشکل ایجاد می کنند برخورد قانونی قاطع و بازدارنده صورت گیرد.

اسفراین – به گزارش انتهاج ، طاهر رستمی در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شهرستان اظهار داشت: همه کسانی که مسئول هستند باید مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و برای حل مشکل مردم شبانه روز تلاش کنند .

وی ادامه داد: بدون تعارف می گویم با مدیری که کم کاری کند و نتواند مشکل مردم را رفع کند برخورد می شود.

بازرسیهای صورت گرفته بازدارنده نبوده

فرماندار اسفراین با تقدیر از اقدامات انجام شده کارگروه ؛ تصریح کرد: اقدامات انجام شده در بازرسیهای صورت گرفته بازدارنده نبوده و اینکه صِرف تخلف نانوا فقط به جریمه آن اکتفا کنیم کافی نیست باید با این خبازیها برخورد قاطع شود .

طاهر رستمی با گلایه از شرکت حمل و نقل آرد خلیج فارس گفت: نماینده شرکت در فرمانداری استقرار یافته و اگر تا پایان هفته مشکل حمل آرد حل نشود شرکت خلیج فارس دیگر در شهرستان مسئولیتی نخواهد داشت و در صورت رفع نشدن مشکل حمل آرد پیگیری قانونی و قضایی انجام خواهد شد .

رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شهرستان ادامه داد: اداره صمت شهرستان با هماهنگی ادارات عضو ستاد و تشکیل کمیته ، روزانه از ده خبازی سطح شهرستان بازدید داشته باشد و گزارش بازرسی در خصوص حضور یا عدم حضور متصدی و مباشر خبازی در نانوایی را به فرمانداری اعلام کند .

فرماندار اسفراین دستور داد با حضور نمایندگان اعضای کارگروه در خبازیها بر روند پخت و ساعت کاری نظارت و کنترل های لازم بعمل آید.

بنابه گفته صالح آبادی رئیس اداره صمت شهرستان اسفراین، از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۵۰ مورد بازرسی از خبازیهای شهرستان صورت گرفته که برای ۴۴ خبازی پرونده تخلف تشکیل شده است .

دبیرکارگروه ستاد ساماندهی گندم، آردونان شهرستان همچنین گفت: از ۱۶۷ خبازی سطح شهرستان ۲۹ مورد بازرسی گشت مشترک با کمیته ای متشکل از نمایندگان فرمانداری، صنعت ، معدن و تجارت، تعزیرات ، اتحادیه صنفی و دانشکده علوم پزشکی صورت گرفته است.

محمد باقری

بازگشت ۱۵ هزار نیروهای کار در تابستان و ماه محرم علت کمبود نان در بام و صفی آباد

محمد باقری عضو کانون کارگران ساختمانی کشور و بازرس کانون عالی کارگران ایران با بیان اینکه کارگرانی که بعلت بیکاری به شهرهای بزرگتر مهاجرت کرده اند در فصل تابستان و ماه محرم به شهر و روستای خود باز میگردند. تصریح کرد: یکی از علل کمبود نان، افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت معکوس به مناطق محروم در فصل تابستان و ماه محرم است.

باقری با تاکید بر اینکه مسئولین هرچه سریعتر باید تمهیداتی در خصوص تامین آرد در بام و صفی آباد بیاندیشند، گفت: پس از ماه محرم این شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت.