بندرعباس – معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از برگزاری مسابقات ملی دانش آموزی  خبر داد و گفت : باید برگزاری مسابقات و برنامه های ملی برای استان مزایا و امتیازاتی داشته باشد.

به گزارش انتهاج ، سعید ناجی در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار کرد : در برگزاری برنامه های ملی باید بتوان ظرفیت های استان را معرفی و امتیازاتی برای هرمزگان کسب کرد در این صورت است که می توان گفت میزبانی مسابقات و برنامه های ملی برای هرمزگان مفید بوده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه فضای آموزشی در هرمزگان باید جدی دنبال شود ، افزود: اخبار خوب موجب ایجاد نشاط و تقویت امید در جامعه می شود به ویژه خبرهای خوب از حوزه آموزش و پرورش که با زندگی مردم گره خورده است.

وی خاطر نشان کرد : مردم استان باید در جریان تمامی اخبار خوب که در پیرامون آنها به وقوع می پیوندد قرار گیرند و این امر وظیفه دستگاه های اجرایی است.

ناجی با اشاره به ظرفیت های موجود در قانون شورای آموزش و پرورش، تصریح کرد : باید بتوان از ظرفیت های قانون این شورا در تقویت هر چه بیشتر آموزش و پرورش استان استفاده کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با بیان اینکه توسعه فضای آموزشی در هرمزگان باید جدی دنبال شود، تصریح کرد: ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش ظرفیت خوبی است که می توان در توسعه فضای آموزشی استان از آن بهره گرفت.

وی با اشاره به ضرورت همسویی جلسات متعدد استان با یکدیگر ، گفت: برای افزایش بهره وری با همسو سازی جلسات متعدد استان با یکدیگر باید بتوان از مصوبات این جلسات در حوزه های مختلف استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: باید بتوان میان جلسات متعدد استان همسویی ایجاد کرد تا در یک مسیر هماهنگ حرکت کرده و نتیجه مطلوبی برای استان به دست آید.