بندرعباس – مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت : باید از ارسال بخشنامه های تفکیکی به مدارس جلوگیری شده و بساط بخشنامه های متعدد در کشور جمع شود.

به گزارش انتهاج ، رضا مددی در دوره آموزشی شیوه های نوین در روند تدوین برنامه با رویکرد سند تحول در آموزش و پرورش اظهار کرد : مقصد همه ما مدرسه است و هدف واحد همه تربیت بچه هاست بنابراین وقتی مقصد و هدف همه یکی باشد نیاز به برنامه مشترک و یکسان است.

وی افزود : همه ما باید کوشش کنیم تا با همفکری و فعالیت واحد به اهداف سند تحول در مدارس دست پیدا کنیم.

برنامه ریزی آموزشی و پرورش مدارس باید بر مبنای اهداف مقاطع تحصیلی باشد

وی در ادامه با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین و بیان اینکه کلیه برنامه ریزی آموزشی و پرورش مدارس باید بر مبنای اهداف مقاطع تحصیلی باشد ، خاطر نشان کرد : برای اینکه تغییرات مطابق سند تحول در مدارس پیش رود نیازمند آن است که برنامه ها سند تحول برای مدیران آشنا و تفهیم شود، پس ورود به مدرسه از نکات بارز برنامه ابلاغی سال ۹۸ در مدارس کشور است.

وی افزود: در سال جدید مدیران مدارس برای اولین بار بصورت جدی درگیر برنامه تحول می شوند و در گام اول باید اهداف دوره تحصیلی خود را به خوبی بشناسد و از آن آگاهی کافی را کسب کند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین دستگاه تعلیم و تربیت، آشنائی مدیران با اهداف مقطع تحصیلی را مهمترین هدف برنامه سال ۹۸ برشمرد و افزود : مدیران اهداف را با اولیاء مدرسه، والدین، دانش آموزان و معلمان تبیین می کند، اهداف دوره های تحصیلی را مبنای تصمیمات قرار می دهند و تحقق آن اهداف را سمت و سو می بخشد.

مددی تصریح کرد: باید به توانمندی های مناطق مختلف کشور احترام بگذاریم و اجازه رشد افراد فکور، عالم و خوشفکر در آن مناطق داده شود تا متناسب با اهداف دوره تحصیلی خود و در نظر گرفتن شرایط، نیازها، امکانات و مقتضیات موجود آن منطقه به نحوی مطلوب تصمیم گیری کنند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی بارز در برنامه عملیاتی سال ۹۸ مدارس به هدفمند بودن کلیه فعالیت های درون مدرسه با برنامه های درسی اشاره دارد ، گفت : فعالیت های آموزشی، پرورشی مدارس باید در چهارچوب اهداف دوره های تحصیلی و مبتنی بر مفاهیم و اهداف دروس مقاطع تحصیلی برنامه ریزی شوند.