به گزارش انتهاج، در مراسم تقدیر از بهورزان سراسر کشور در مشهد بهورز خانه بهداشت آجقان به عنوان بهورز نمونه کشوری معرفی شد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اعلام این خبر گفت : هر ساله به مناسبت ۱۲ شهریور روز بهورز از بهورزان سراسر کشور تقدیر می شود که امسال خانم طیبه قربانی آجقان بهورز زحمتکش خانه بهداشت آجقان عنوان بهورز نمونه را کسب کرد.

دکتر نادر نیک پرست با بیان اینکه بهورزان همواره در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند افزود : ۱۰۹ بهورز در خانه های بهداشت شهرستان اسفراین فعال هستند.

  • منبع خبر : وبدا