نور – دادستان عمومی وانقلاب شهرستان نور از تخریب ۲۴ ویلای غیرمجاز درخارج از بافت در روستای کارده گرکلاه شهرستان خبر داد.

به گزارش انتهاج، قنبری گفت: با ورود دادستانی به این موضوع ۲۴ ویلا غیرمجاز خارج ازبافت به میزان بیش از ۱۵ میلیارد تومان، تخریب و آزادسازی شد .

وی اظهار کرد: با توجه به ماده ۲ تبصره ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در منطقه کارد گر کلای شهرستان نور طی ۲ سه سال اخیر، فردی اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرک رز می کرد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه فرد سودجو با توجه به اخطارهای داده شده برای منافع شخصی خود ، اقدام به ساخت ویلا، بدون در نظر گرفتن مجوزهای قانونی می‌کند، افزود: این اقدام، بدون نظارت بوده و دادستانی با این موارد، برخورد جدی و قانونی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت ‌وساز در بسیاری از زمین‌های کشاورزی و تبدیل غیرمجاز کاربری آن‌ها، مجوز قانونی وجود ندارد و این ساخت‌ وسازها بدون رعایت موارد قانونی و مجوز جهاد کشاورزی ساخته شده بود که با دستور قضایی تخریب شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی و کشاورزی تصریح کرد: شوراها، شهرداری‌، بخشداری‌ و دهیاری‌ها باید نسبت به تغییر کاربری اراضی ملی حساسیت ویژه داشته و با مشاهده موارد تخلف آن را به دادستانی اعلام کنند.