به گزارش خبرنگار انتهاج از شیروان سرهنگ محمد روهنا فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شیروان در صبح روز سه شنبه در نشستی باخبرنگاران این شهرستان گفت: اغلب تصادفات از شمال به مشهد در لاین بجنورد به مشهد است چرا که مسافران بیش از ۵ساعت بدون استراحت رانندگی کرده اند، اما از مشهد به شیروان به دلیل اینکه در ساعات اولیه سفرخود هستند آمار تصادفات کمتر است.
روهنا عنوان داشت: راننده ها بایستی بعداز دوساعت رانندگی ۱۵دقیقه استراحت کنند و با رعایت همین مسئله می توان آمار تصادفات را پایین آورد.
وی ادامه داد: فضای کمربندی ما باید به نحوی باشد که مسافر از ماشین خود پیاده شود تا هم صرفه اقتصادی برای شهروندان داشته باشدو هم اینکه سلامت سفر مسافران را تضمین نماید، و این مسئله همت شهردار شیروان را می طلبد.

خبرنگار: فاطمه طالبی

عکاس: بشیر روشندل