همه پروانه های صادره نظام صنفی کشاورزی خراسان شمالی تا پایان اردیبهشت، تمدید شد.
همه پروانه های صادره نظام صنفی کشاورزی خراسان شمالی تا پایان اردیبهشت، تمدید شد.
به گزارش خبر گزاری انتهاج مرکز خراسان شمالی، مدیر تعاون روستایی استان گفت: همه پروانه های صادره نظام صنفی کشاورزی خراسان شمالی تا پایان اردیبهشت تمدیدشد.
جلیل رمضانی با اشاره به اینکه همه پروانه های صادره نظام صنفی کشاورزی تا پایان اردیبهشت دارای اعتبار می باشد، گفت: این اقدام برای حمایت و حفظ سلامت کشاورزان وبهره بردن درمقابل شیوع ویروس کرونا انجام شده است.

وی گفت: لذا نیازی برای مراجعه تمدید اعتبار پروانه ها به دفاتر نظام صنفی شهرستانها نیست .