فرماندار اسفراین از تولید روزانه 100 لیتر الکل برای ضد عفونی در این شهرستان خبر داد.

فرماندار اسفراین از تولید روزانه ۱۰۰ لیتر الکل برای ضد عفونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری انتهاج مرکز خراسان شمالی، طاهر رستمی فرماندار اسفراین در بازدید از شرکت تولیدکننده الکل برای ضد عفونی اسفراین گفت: این شرکت چندین سال است که در زمینه فرآورده های گیاهان دارویی مشغول فعالیت است که با توجه به شرایط به وجود آمده و نیاز مبرم شهرستان به تولید محلول های ضد عفونی، از هفته گذشته، تصمیم به تغییر کاربری تولید گرفتیم.

موسی الرضا بهنام فر مسئول فنی این شرکت توان تولیدی این شرکت را تولید روزانه ۱۰۰ لیتر الکل آتانول عنوان کرد.

وی ادامه داد: این شرکت می تواند الکل تولیدی را با نظارت دانشکده علوم پزشکی و اداره صمت شهرستان به مراکز درمانی و به بازار عرضه کند.

بهنام فر همچنین از فعالیت ۲۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این کارگاه تولیدی خبر داد.