عبدالله سهرابی در گفت و گو با خبرنگار انتهاج گفت: اثر فرهنگی تاریخی گرمابه خوش اسفراین به شماره ۳۳۱۳۰ مورخ ۹۹/۰۷/۱۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

سهرابی اظهار داشت: این اثر تحت حفاظت و نظارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم محسوب می شود.

سهرابی افزود : این گرمابه شبیه بسیاری از حمام های سنتی ایرانی به صورت نیمه زیرزمینی احداث و از چندین بخش شامل در ورودی، سربینه، میاندر، گرمخانه،خزینه و مخازن آب گرم و سرد تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد : تاریخ ساخت این گرمابه، اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است.