اسفراین - دکتر علی خرسند زاک بعنوان سرپرست جدید مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین معرفی شد.

به گزارش انتهاج، طی حکمی از وزیر علم، تحقیقات و فناوری دکتر علی خرسند زاک به سمت به سمت سرپرست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین منصوب شد.

دکتر خرسند زاک پیش از این عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین و مدیر عامل شرکت دانش بنیان نوین نانو نگاشت بود.

شایان ذکر است که دکتر حیدری سکاندار این مجموعه دانشگاهی در اسفراین بود.