یزد– رئیس دانشگاه آزاد یزد رسما با حکم استاندار یزد عضو هیات امنای کانون کارآفرینان استان منصوب شد.
به گزارش انتهاج، به پیشنهاد مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی و با صدور احکام جداگانه از سوی مهران فاطمی استاندار یزد، اعضا هیات امناء کانون کارآفرینی این استان معرفی شدند.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد یزد به پیشنهاد مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی و با صدور حکمی از سوی مهران فاطمی استاندار یزد، به عضویت هیات امناء کانون کارآفرینی این استان معرفی شد.
کانون کارآفرینی در استان با هدف افزایش توان مدیریتی در کمک به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی؛هم افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تصمیم سازی مدیران ارشد در زمینه توسعه کارآفرینی؛ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی؛مشاوره و کمک به تصمیم گیری مدیران ارشد و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اتخاذ شده در زمینه کارآفرینی تشکیل و اعضاء هیات امناء آن بنا به پیشنهاد مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و با صدور حکم از سوی استاندار مشخص می شوند.