یزد- وجود بیسیم در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان و مناطقی که امکان ارتباط با تلفن همراه وجود ندارد؛ بسیار حیاتی و مهم است و دریافت صدای واضح و ارتباط بهتر در نقاط کور، موجب تقویت حفاظت فیزیکی مناطق و افزایش کارایی محیط بانان در مأموریت های محوله خواهد شد.

به گزارش انتهاج، نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزداز راه اندازی و توسعه شبکه بی سیم در مناطق و زیستگاه های کوهستانی استان یزد خبر داد.

وی گفت: با حمایت مسئولین و تاًمین اعتبارات لازم، شبکه بیسیم یگان حفاظت محیط زیست استان یزد راه اندازی شد.

پور ملائی افزود: در این پروژه ۳ دکل بیسیم تکرار کننده در مناطق و زیستگاههای کوهستانی استان یزد نصب و نسبت به خرید ۵ دستگاه بی سیم دجیتال و تعمیر تعدادی از بی سیم های موجود اقدام شد.

شایان ذکر است: وجود بیسیم در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان و مناطقی که امکان ارتباط با تلفن همراه وجود ندارد؛ بسیار حیاتی و مهم است و دریافت صدای واضح و ارتباط بهتر در نقاط کور، موجب تقویت حفاظت فیزیکی مناطق و افزایش کارایی محیط بانان در مأموریت های محوله خواهد شد.