اسفراین - امان الله حسین پور منتخب مردم اسفراین در مجلس یازدهم در دیدار صمیمانه با اصحاب رسانه اسفراین گفت: رسانه ها چشم و گوش مردم هستند

به گزارش انتهاج، امان الله حسین پور گفت: شما رسانه ها چشم و گوش مردم هستید و میتوانید مطالبه گری خوب برای آنها و ناظر بر کار مسئولین باشید.

وی گفت: بعضی از حامیان نامزدهای انتخاباتی که خود را فعال مجازی میدانند باید بدانند که انتخابات در شهرستان به پایان رسید و باید همیاری، هم گرایی و هم افزایی ایجاد کنیم و با یکی شدن برای مردم خدمت کنیم.

حسین پور افزود: بین نقد و تخریب تفاوت بسیاری است که ما با افتخار جوابگوی نقدهای منصفانه برای پیشرفت شهرستان خواهیم بود.

وی با توضیحی در مورد شایعات جابجابی مدیران در فضای مجازی، گفت: کاری که پیش رو خواهم داشت قانون گذاری و نظارت بر کار مسئولین است و شایعاتی را که در فضای مجازی مبنی بر تصمیم گیری جابجایی مدیران درحال پخش است تکذیب میکنم.

امان الله حسین پور خاطر نشان کرد: مطالبه گری رسانه ها و خبرنگاران منتج به پویایی و تلاش بیشتر مدیران می شود و از آن استقبال خواهم کرد.

حسین پور در ادامه دیدار گفت: باید همه به فرمان مقام معظم رهبری منبی بر انجام رزمایش های کمک مومنانه لبیک گفته و همه را به این پویش دعوت کنیم.