یزد– مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از انتشار نخستین گاهنامه روند ده ساله مشترکین برق به روایت آمار خبر داد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدمهدی جوکار با اشاره به انتشار نخستین گاهنامه روند ده ساله مشترکین برق، افزود : در چند ماه اخیر بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات ده سال اخیر شرکتهای توزیع با هدف تعیین و تحلیل جایگاه شرکت توزیع یزد در سطح کشور در دفتر برنامه ریزی و بودجه مبنای کار قراد گرفت.
وی درخصوص نقش آمار در تعاملات روزانه، خاطرنشان کرد: آمار در صنعت برق، جهان امروز و زندگی افراد نقش محوری دارد و ابزاری برای سازمان ها و مجموعه ها برای دستیابی به اهداف مشترک است.
جوکار آمار و اطلاعات را یکی از اجزای اصلی و ضروری برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی عملکرد‌های سطوح مختلف مدیریت دانست.
وی متذکر شد: مدیران و برنامه‌ریزان برای تدوین راهبردها، سیاست گذاری و تعیین خط‌مشی، برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و هدایت برنامه‌ها و نیز برای شناسایی جایگاه و وضعیت سازمان به داده‌های آماری نیاز دارند و این مقوله ای است که ارزش آن را روزبه روز بیشتر می کند.
مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ارائه تصویر روشن و گویا از گذشته تا حال و برطرف کردن نقاط قابل بهبود موجود در بخش‌های مختلف را مستلزم وجود داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز برشمرد.