به گزارش انتهاج، محمدعلی طالبی گفت: با مجموعه اقدامات و فعالیت های صورت گرفته، روند موفقی را از تابستان سال گذشته شاهد هستیم به گونه ای که اکنون رتبه اول میزان کاهش نرخ بیکاری در کشور کسب کرده ایم.

وی در باره راه اندازی طرح های جدید بیان کرد: برخی از طرح های بزرگ ملی در حوزه جاده، راه آهن و مسکن طرح ملی، راه اندازی شد.

استاندار یزد در خصوص طرح تعادل بخشی عنوان کرد: باید ۱۰ درصد صرفه جویی در بحث تعادل بخشی محقق شود تا از این طریق شهرستان ها مورد تشویق قرار گیرند.

طالبی گفت:  اگر افزایش سهم استان یزد از خلیج فارس از ۲۰ میلیون مترمکعب به ۴۰ میلیون مترمکعب تحقق یابد، دست استان برای مدیریت آب بسیار باز خواهد شد.