اراک – استاندار مرکزی گفت: با توجه به آمار و ارقام سال های اخیر که پیوسته کاهشی است شهر اراک از گروه شهرهای آلوده فاصله گرفته که نشان از موفقیت و همکاری مردم، مسئولین و سمن های مردم نهاد در این حوزه است.

به گزارش انتهاج ، سید علی آقازاده در جلسه کارگروه آلودگی هوای اراک، اظهار کرد: کاهش تعداد روزهای آلوده در شهر اراک یک اتفاق تصادفی نیست بلکه بر اساس برنامه اتفاق افتاده و امروز شاهد اثرات مثبت این قبیل اقدامات هستیم.

وی افزود : کاهش تعداد روزهای آلاینده شهر اراک در سه سال گذشته با کاهش معناداری مواجه بوده است به طوری که از سال ۹۵ تعداد روزهای آلاینده بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد : اقدام جدی برای انتقال صنوف خودرویی پر سر و صدا و آلاینده به بیرون از شهر اراک لازم است و این مهم باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

آقازاده در خصوص انتقال صنوف مزاحم خودرویی به شهرک خودرو اراک اظهار کرد: شهرداری اراک بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها باید ساز و کار اجرایی انتقال اصناف مزاحم خودرویی را فراهم سازد.

وی تصریح کرد : این صنوف با سروصدا و افزایش ترافیک امکان ادامه فعالیت را نخواهند داشت و از طرفی انتقال این صنوف کار دشواری است بنابراین با قوه قهریه، اعتبار، تشویق و ترغیب متصدی واحدهای صنفی برای انتقال این صنوف به شهرک خودرو باید اقدام شود.

برای انتقال صنوف مزاحم خودرویی باید تصمیم گیری و سیاست گذاری شود

استاندار مرکزی ادامه داد : برای انتقال صنوف مزاحم خودرویی باید در حوزه مدیریت شهری تصمیم گیری و سیاست گذاری شود و سپس در کمیسیون ماده ۲۰ ساز و کار آن اجرایی شود.

وی گفت: در ارتباط با انتقال صنوف مزاحم خودرویی به شهرک خودرو بحث تملک ۲۵ واحد شهرداری اراک طرح نیست و آن شرکت انبوه ساز با ۱۷۰ واحد در این شهرک نمی تواند کاربری را تغییر دهد، بلکه باید خود را با این سیاست ها تطبیق دهد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: در ارتباط با ایجاد شهرک خودرو سرمایه گذاری خوبی انجام شده است و امیدواریم تا پایان سال شاهد روند انتقال صنوف مزاحم خودرویی به این شهرک باشیم.

آقازاده گفت: زمین مقابل تره بار قدیم اراک نیز با نظر شورای شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی برای انتقال سایر صنوف در اختیار اتاق اصناف قرار گیرد تا با هزینه خود و صدور پروانه واحدهایی ساخته شود و به صورت تقسیط در اختیار مالکان این صنوف قرار گیرد.