یزد– فراخوان آگهی مناقصه عمومی اجرای نورپردازی زیرگذر میدان امام علی (ع) و پل حجاب از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد اعلام شد.

به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری موج یزد، در این فراخوان آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد مهلت خرید و تحویل اسناد از ۲۸ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۰ عنوان شده است.

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان۲۴۷,۵۰۰.۰۰۰ریال  می باشد که می تواند به صورت واریز به حساب ۲۰۱۸۸۰۵۸۶۶ بانک تجارت دهم فروردین  یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب مذکور و یا اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل ۱۰درصد  مبلغ قرارداد می باشد.

نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان سیمامنظر وفضای سبز شهری شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ ۲۸شهریور ۱۴۰۰ می باشد.  حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۰ می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت۱۰  صبح روز  شنبه مورخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰ در دفتر رییس سازمان مفتوح می شود.

محل انجام کار: شهر یزد

محل دریافت اسناد: سایت  parks.yazd.ir

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد۱,۵۰۰.۰۰۰  ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۱۸۰۵۴۶۶۶ نزد بانک تجارت  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پیشنهادهای فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود، سپرده های مخدوش وکمتر از میزان مقرر، چک شخصی و  نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد، اعلام کرد: تمامی متقاضیان  فراخوان آگهی مناقصه عمومی اجرای نورپردازی زیرگذر میدان امام علی (ع) و پل حجاب می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  parks.yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

شایان ذکر است: درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری یزد نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

همچنین شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان جهت کسب اطلاعت بیشتر می توانند به سایت parks.yazd.ir قسمت معاملات، مراجعه فرمایند.