شهرکرد – مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور از فعالیت هشت هزار سازمان مردم نهاد در بخش روستاهای کشور خبر داد.

به گزاش انتهاج ، علی نظری در جلسه با خیران استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اگر بخش خیرین به درستی حمایت نشود قطعا توسعه در هیچ شهر و روستایی شکل نمی گیرد ، گفت : یکی از عوامل توسعه مشارکت خیرین و مردم است که در معاونت توسعه روستایی رئیس جمهورو نهادهای حاکمیتی، بخش خیرین از عواملی است که توسعه را رقم می زند.

وی با اشاره به وجود ۳۲ هزار سازمان مردم نهاد در کشور، افزود: از این تعداد هشت هزار مورد در حوزه روستا فعالیت دارند و سهم چهارمحال و بختیاری ۲۷۶ سمن است که از این تعداد نیز ۷۰ سمن در روستا به صورت بالقوه و بالفعل فعالیت دارند.

مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور خاطر نشان کرد: کمک رسانی در بخش خیران به هماهنگی نیاز دارد که ساعت ها مطالعه شده و در نهایت تشکیل مجمع توسعه روستایی با هدفی عالی انجام شد و اکنون مجمع خیران توسعه روستایی تحت عنوان ماندگاران ثبت شد.

وی ادامه داد: در آینده در پنج استان به عنوان استان های هدف این مجمع با تسهیلات دولتی شکل می گیرد که چهارمحال و بختیاری نخستین استان است.

مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور یادآور شد : اعتبارات قابل توجهی نیز برای رفع محرومیت در کشور توزیع می شود اما این بار اعتبارات به خیران اختصاص داده خواهد شد تا در هر حوزه ای هزینه شود.