بجنورد – به گزارش انتهاج ، علیرضا ایزدی در پاسخ به اظهار نظر بهمن جباری عضو شورای شهر بجنورد مبنی بر اینکه << اگر هیأت تطبیق رای جلسه شورا را قانونی نداند از امروز مسئولیت مدیریت شهری به عهده فرمانداری است>> گفت: شایسته است اعضاء شورا قوانین را مطالعه و به آگاهی خود از قوانین و مقررات مختص به شوراها بیفزایند تا با اظهارات مختلف در شرایط کنونی، مردم را وارد تنش و اضطراب نکنند.

ایزدی که نمایندگی خراسان شمالی در شورای عالی استانهای کشور را نیز دارد، با تاکید بر اینکه در جلسه اخیر شورای شهر بجنورد در خصوص انتخاب سرپرست شهرداری، حد نصاب قانونی برای انجام رای گیری محقق نشده است، افزود: تا تکلیف شهردار فعلی مشخص نشود، شورای شهر نمیتواند سرپرست برای شهرداری انتخاب کند.

ایزدی خاطرنشان کرد: شهردار بجنورد فقط نامه ای تحت عنوان اعلام پایان همکاری به شورای شهر نوشته و شورا بر اساس این نامه نمی تواند وارد بحث انتخاب سرپرست شهرداری شود. بلکه قانون صراحتا قید کرده است برای انتخاب سرپرست، شهردار فعلی یا باید استعفای خود را تقدیم شورا کند یا اینکه ابتدا به طرق دیگری برکنار شود، که وضعیت شهردار بجنورد شامل آنها نمی شود.

وی افزود : از نظر هیات تطبیق مصوبات شورا، در حال حاضر مسئولیت شهرداری بجنورد به عهده شهردار فعلی (براتیان) است.