به گزارش خبرنگار انتهاج از شیروان سعید علیپور رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شیروان در نشست خبری با اصحاب رسانه که بمناسبت گرامیداشت دهه وقف برگزار شد ضمن تسلیت رحلت رسول اکرم(ص) و امام رضا(ع) گفت: درتاریخ کشور۲۷صفرآغازدهه وقف می باشد واولین روز بنام وقف ورسانه نامگذاری شده واین روزبهانه خوبی است که به نقش ورسالت وسایل نوین ارتباط جمعی درترویج وتوسعه فرهنگ وقف توجه شود ومطمئنا رسانه های نوین نقش موثری درتبین فرهنگ واهداف وقف دارند.
علیپور به نقش رسانه اشاره کرد و گفت: ازجمله مهمترین آن اطلاع رسانی اهداف وقف درسطح جامع ومردم است ورسانه باید با ابتکارونوآوری درحوزه وقف مداخله کند وکارکردهای وقف رانسبت به مسائل فرهنگی واجتماعی وموضوعیت وقف بازبان روز رابیان نمایند واز آنجایکه درجهان امروزوسایل ارتباط جمعی باانتقال اطلاعات ومعلومات جدید ومبادله افکار وعقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ وتمدن بشری نقش بزرگی رابرعهده گرفته اند ودراین درمیان رسانه ارتباط جمعی درعصرارتباطات واطلاعات یکی ازمهمترین ابزار دسترسی به اهداف تلقی میشوند، بنابراین باید این ظرفیت درحدتوان وبه موقع درجهت گسترش فرهنگ دینی وتحقق مقاصد آیین الهی ازجمله ترویج سنت حسنه وقف استفاده گردد.

خبرنگار: فاطمه طالبی