مهندس زارعی در یک صد و پانزدهمین جلسه علنی شورای شهر، به عنوان شهردار بجنورد انتخاب شد.

بجنورد-رئیس شورای شهر بجنورد:شورای شهر از ابتدای دوره پنجم باشعار همدلی و اتحاد کار خود را شروع کرده و امیدواریم همچنان ادامه یابد