یزد- معاون دادستان کل کشور در جمع دادستان‌های یزد گفت: همه ما باید از تولیدکنندگان برای بهبود شرایط فعلی کشور حمایت کنیم و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکنیم که انجام آن رسالت ملی و انقلابی است و ثمره آن نصیب همه مردم و کشور در شرایط کنونی می شود و موضوع اساسی است.

به گزارش انتهاج، سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور در جمع دادستان‌های یزد با اشاره به شعار امسال و تاکید مقام معظم رهبری بر جهش تولید افزود: تمامی همکاران قوه قضاییه در سطح کشور باید به رسالت اصلی خود و حمایت از تولید و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی مردم بکوشند.

وی با اشاره به اینکه تحقق جهش تولید نیاز اساسی کشور و مردم است ادامه داد: برخی از تولیدکنندگان در زمینه تعامل با بانک ها، گمرک، مالیات و تامین اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه هستند که برای برون‌رفت از مشکلات باید نسبت به پیگیری و رفع موانع اقدام مفید انجام داد.

این مسول قضایی اظهار کرد: همه ما باید از تولیدکنندگان برای بهبود شرایط فعلی کشور حمایت کنیم و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکنیم که انجام آن رسالت ملی و انقلابی است و ثمره آن نصیب همه مردم و کشور در شرایط کنونی می شود و موضوع اساسی است.

عمرانی همچنین از دادستانی به عنوان موهبتی الهی یاد کرد و یادآور شد: شما دادستان‌ها باید خطرپذیر باشید و کار خود را برای رضای خدا و خدمت به مردم شجاعانه انجام دهید چرا که امید مردم به شماست و هیچ عذری در این ارتباط پذیرفته نیست.