مدیر امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ورود دو هزار کیت آزمایشگاهی در چهارمین مرحله به استان خبر داد.

مدیر امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ورود دو هزار کیت آزمایشگاهی در چهارمین مرحله به استان خبر داد.

به گزارش انتهاج، دکتر سید عیسی هاشمی افزود: پیش از این نیز یک هزار و ۵۰۰ کیت آزمایشگاهی طی سه مرحله وارد استان شده بود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل و محدودیتی از نظر تعداد کیت در استان وجود ندارد، اظهار کرد: تاکنون برای یک هزار و ۳۰۰ نفر از مردم خراسان شمالی از این کیت ها استفاده کردیم.

ابن مقام مسئول در انتها به دلیل هزینه بر بودن این تست و احتمال خطر برای همکاران کادر درمان از مردم تقاضا کرد پروتکل های وزارت بهداشت را بیش از پیش رعایت کنند.