بندرخمیر – ۶ زلزله درشهر رویدر واقع در شهرستان بندر خمیر را لرزاند.

به گزارش انتهاج ، ۵ زمین لرزه ۳.۵ ، ۲.۸، ۳.۳ و ۲.۸ و ۳.۱ ریشتری شهر رویدر در شهرستان بندرخمیر را لرزاند.
اولین زمین لرزه به بزرگی ۳.۳ ریشتر در ساعت ۱۴:۵۰:۰۹ و دومین زمین لرزه به بزرگی ۳.۵ ریشتر در ساعت ۱۵:۰۰:۰۴ ثبت شد.
همچنین سه زلزله ۲.۸، ۳.۱ و ۲.۸ دیگر هم رویدر را لرزاند و زمین لرزه ایی به بزرگای ۴ ریشتر ساعت ۱۵ و ۳۶ دقیقه شهر رویدر در شهرستان بندرخمیر را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۵ کیلومتری زمین و مختصات جغرافیایی ۲۷.۱۹ شمالی و ۵۵.۰۷ شرقی رخ داد.

گفتنی است پیش از این ساعت ۱۴ و ۲۸ دقیقه زمین لرزه ایی به بزرگای ۵.۶ ریشتر شهر کوخرد در بستک را لرزاند.
و هنوز از خسارات احتمالی خبری در دسترس نیست.