به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- یک خیر فاروجی یک مدرسه ابتدایی دوکلاسه در روستای دالنجان کردیه از توابع بخش مرکزی احداث و تحویل آموزش و پرورش داد.