محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی در آیین رونمایی از سند توسعه استان با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور با بیان اینکه خارج از سند توسعه استان هیچ مدیری حق گام برداشتن و هزینه اعتبارات را ندارد، اظهارکرد: سند توسعه به معنای حرکت دسته جمعی تمامی بخش‌های استان و هزینه کرد ریال به ریال اعتبارات در مسیر مطالعه شده و توجه به داشته‌ها و پیشران‌های اقتصادی در هر منطقه می‌باشد.
وی با بیان اینکه در روزهای نخست حضورم در استان اعلام کردم خدمت به مردم جز از مسیر برنامه ریزی و اجرای برنامه‌ها ممکن نیست، تاکید‌کرد: ‌در سند توسعه استان باید نقش تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی مشخص باشد و با تهیه برش شهرستانی تمامی مدیران در کنار یکدیگر در مسیر توسعه حرکت کنند.
وی یادآورشد: در تهیه سند توسعه استان از پیشنهادات کارشناسی تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی بهره مند شدیم.
شجاعی عنوان کرد: استان خانه ما و مردم خانواده ما هستند و بنابراین اعتراض و نارضایتی آنان یعنی وجود اشکال در کار ما می‌باشد