شهردار گرمه بازداشت شد ضابطین قضایی در یکی از نهادهای امنیتی شهردار گرمه را بازداشت کردند. یک منبع آگاه علت این دستگیری را تخلفات گسترده مالی عنوان کرد./مهر@Farsna_kh By: via انتهاج | خراسان‌ شمالی

شهردار گرمه بازداشت شد

ضابطین قضایی در یکی از نهادهای امنیتی شهردار گرمه را بازداشت کردند.
یک منبع آگاه علت این دستگیری را تخلفات گسترده مالی عنوان کرد./مهر
@Farsna_kh
By: via انتهاج | خراسان‌ شمالی