مشکلات کشاورزان شیروانی چندوقتی بود که خاطرم را آشفته کرده بود.

مگر نه اینکه امام خمینی (ره) گفت: “اساس اقتصادی کشور بسته به کارگردانی کشاورز است”؟؟؟!!
پس چه شد که دولت حمایتش را قطع کرد و این قشر را ول کرد به حال خودشان؟!
آقای مسئول جهاد کشاورزی مگر نه این که نانی که سر سفره من و شماست حاصل دسترنج کشاورز است، شیرینی سر سفره عید ما و شما از کجا آمده جناب رئیس؟؟؟ جوابش واضح است; از دست های پینه بسته کشاورز، از زمین خدا و از تلاش کارگران کشاورزان سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمین.
سوال من شهروند این است که; پس وظیفه من و شما در قبال مشکلات کشاورزان شیروان چیست؟
این روزها با کشاورزان قدیمی و سرشناس شهر صحبت کردم و پای درد دلشان نشستم، دلشان پر بود، صدایشان پر بغض و نگاهشان به آینده مملو از ناامیدی…
از بذرهایی نالیدند که قسم خورده بودن سبز نشوند، از خرج های مضاعف این قصه پرغصه گفتند، از تاثیر مخرب سم و آفت کش ها بر زراعت صحبت کردند. معترض بودند که چرا سهمیه آب اینقدر کم شده؟! گفتند از شما بپرسم اگر قرار به کمبود آب بود چرا پول بیت‌المال را با عنوان آبیاری قطره ای به بیابان ها کشاندید؟؟
از زراعت سال قبلشان گفتند که خوراک گوسفندان شد و برایشان قرض روی قرض آمد و بدهی روی بدهی …
راستی حکایت کور کردن چاه ها چیست که کشاورزان را اندوهگین کرده؟؟؟
اگر بنابر فلج کردن کشاورزی است پس گفته امام خمینی چه می‌شود؟
پس بستگی اقتصاد کشور به کشاورزی کجا میرود؟؟
آقای مسئول سال قبل در خصوص مشکلات کشاورزان شیروان چند نامه به مقامات بالا زدید؟
چه پیشنهاداتی به کشاورزان دادید ؟
سوال دیگرشان این بود که کارشناسان اداره کجا هستند که امسال خیلی سری به زمینشان نزدند؟
کشاورزان از جهادکشاورزی دلگیرند دستان پینه بسته شان به لرزه افتاده و نگران آینده کاروبارشان اند. آقای مسئول با تمام احترامی که برای تان قائلم منتظر پاسخ شما هستم چرا که کشاورزان حال خوبی ندارند و این حال شان نشانه سختی و مشقت ما در سال بعد و سالهای بعدتر است.

خبرنگار:فاطمه طالبی