به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت: نیمه نخست امسال میزان ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ۸۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ هزار دﻻر و واردات آن ۲۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰ هزار دﻻر بود که ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری این خطه بیش از مثبت ۶۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر شد.