آرامش پایدار |
نیروی انتظامی آرامشی پایدار برای مردم ۱۴ مهر ۱۳۹۸
استاندارخراسان شمالی:

نیروی انتظامی آرامشی پایدار برای مردم

بجنورد - استاندار خراسان شمالی گفت: نیروی انتظامی می تواند آرامشی پایدار برای مردم باشد.