آستان قدس رضوی |
پخت و توزیع غذای متبرک آستان قدس رضوی ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
رابط استان قدس رضوی اسفراین:

پخت و توزیع غذای متبرک آستان قدس رضوی

اسفراین - رابط استان قدس رضوی از پخت و توزیع ۵۰۰ غذای متبرکه خدمت مدافعین سلامت و بیماران بیمارستان امام خمینی اسفراین خبر داد.