اداره کل منابع طبیعی استان یزد |
متقاضیان دریافت نهال به ادارات منابع طبیعی استان یزد مراجعه کنند ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

متقاضیان دریافت نهال به ادارات منابع طبیعی استان یزد مراجعه کنند

یزد - از ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه هفته منابع طبیعی نامگذاری شده و شعار این هفته هم"نهالکاری همگانی برای ایرانی سر سبز" اعلام شده است.