ارتفاعات بُرجستان گرمه |
مشاهده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات بُرجستان گرمه ۰۷ مهر ۱۳۹۸
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه:

مشاهده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات بُرجستان گرمه

 مشاهده نخستین خرس قهوه‌ای در ارتفاعات و روستاهای اطراف کوه‌های بُرجستان شهرستان گرمه خراسان شمالی، موجب شگفتی کارشناسان محیط زیست شد.