استارتاپ انگور |
برگزاری استارتاپ انگور در خراسان شمالی ۲۱ مهر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی:

برگزاری استارتاپ انگور در خراسان شمالی

بجنورد - رئیس دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی از برگزاری استارتاپ انگور طی ماه آینده در بجنورد خبر داد.