اطلاع رسانی ازطریق پیامک ونصب بنر در مراکز جهاد کشاورزی |
حدود ۲۸ هزار بهره بردار فاقد بیمه در استان وجوددارد ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی :

حدود ۲۸ هزار بهره بردار فاقد بیمه در استان وجوددارد

بجنورد - رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بر اساس پایش های اولیه لیست ها حدود 28 هزار بهره بردار فاقد بیمه وجوددارند،پیش نویس مشکل عدم بهره مندی کارفرما ومحدودیت سنی نیز ازطریق استانداری درحال پیگیری است.