اموزش و پرورش راز و جرگلان |
کارگاه های پیشگیری از ویروس کرونا در ۴ حوزه راز وجرگلان برگزار شد ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان :

کارگاه های پیشگیری از ویروس کرونا در ۴ حوزه راز وجرگلان برگزار شد

راز و جرگلان - مدیر آموزش و پرورش راز و جرگلان از برگزاری کارگاه های پیشگیری از ویروس کرونا در 4 حوزه راز وجرگلان خبر داد.

۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی متولی آموزش به ۴۵۲ بیسواد شهرستان راز و جرگلان طی سال جاری ۱۶ دی ۱۳۹۸
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان:

۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی متولی آموزش به ۴۵۲ بیسواد شهرستان راز و جرگلان طی سال جاری

راز و جرگلان - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان ازآموزش ۴۵۲نفر بیسواد توسط ۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی در سال جاری خبر داد.