اموزش و پرورش شیروان |
به صدا در آمدن زنگ یک مدرسه در شهرک گلیان با همت دو خیر 29 آبان 1400
افتتاح مدرسه ۳کلاسه در شهرک گلیان

به صدا در آمدن زنگ یک مدرسه در شهرک گلیان با همت دو خیر

شیروان - انتهاج - صبح امروز مدرسه ۳کلاسه حسین فتاحی در شهرک گلیان شهرستان شیروان با همت و مشارکت بزرگ خیرین مدرسه ساز افتتاح شد.