امکان انتقال آلودگی به مزارع پرورش |
دامپزشکی استان قزوین در رصد و پایش نهاده های دامی پیشرو است 19 آذر 1398
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین :

دامپزشکی استان قزوین در رصد و پایش نهاده های دامی پیشرو است

قزوین - معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: رصد و پایش نهاده های دامی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته و اداره کل دامپزشکی استان قزوین نیز با کمک معاونت بهبود تولیدات دامی در این زمینه پیشرو است.