امیر میران |
مازندران رتبه اول تولید مرغ و صادرات را دارد 04 آبان 1398
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران :

مازندران رتبه اول تولید مرغ و صادرات را دارد

ساری - رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی ،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران گفت : مازندران رتبه اول تولید مرغ و صادرات آن را برعهده دارد.