امیر_فاطمی |
۵۰ درصد منازل مسکونی شهر بجنورد به فاضلاب شهری متصل نیستند ۰۱ مهر ۱۳۹۸
رئیس اداره آب و فاضلاب شهری شهرستان بجنورد:

۵۰ درصد منازل مسکونی شهر بجنورد به فاضلاب شهری متصل نیستند

50 درصد منازل مسکونی شهر بجنورد به فاضلاب شهری متصل نیستند