امین فلاح |
برچیدن بخاری گازی و مدارس سنگی در اسفراین 30 شهریور 1398

برچیدن بخاری گازی و مدارس سنگی در اسفراین

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان از آغاز حذف بخاری گازی و مدارس سنگی از مدارس اسفراین خبر داد