انتصاب سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی |
انتصاب سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی 07 بهمن 1398

انتصاب سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

بجنورد - با صدور حکمی از سوي مدیرکل راه و شهرسازی استان ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این اداره کل منصوب شد.