انتظامی و ترافیکی مناطق مختلف استان و به کارگیری نیروها و تجهیزات در آنها |
به کارگیری چهار هزار پلیس، در تامین امنیت انتخابات خراسان شمالی 01 اسفند 1398
فرمانده انتظامی خراسان شمالی :

به کارگیری چهار هزار پلیس، در تامین امنیت انتخابات خراسان شمالی

بجنورد - فرمانده انتظامی خراسان شمالی از به کارگیری 4 هزار نفر از نیروهای آموزش دیده و مجرب پلیس در حوزه های عملیاتی، نظارتی، پشتیبانی و احتیاط، برای حفظ امنیت انتخابات خبر داد.