انتقاد عضو شورای شهر بجنورد |
انتقاد عضو شورای شهر بجنورد از ضعف نظارت بر عملکرد سرپرستی شهرداری ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

انتقاد عضو شورای شهر بجنورد از ضعف نظارت بر عملکرد سرپرستی شهرداری

بجنورد- عضو شورای شهر بجنورد گفت: تعطیلی شورا یک امر قانونی است اما با تعطیلی شورا در ایام محرم نظارتی بر عملکرد سرپرستی شهرداری نیست. به گزارش انتهاج سید محسن موسوی در گفت گو با خبرنگار مهر، در رابطه با انتخاب شهردار بجنورد گفت: طی بررسی های صورت گرفته ۷ نفر برگزیده شده اند اما […]