انتقاد عضو شورای شهر بجنورد |
انتقاد عضو شورای شهر بجنورد از ضعف نظارت بر عملکرد سرپرستی شهرداری 15 شهریور 1398

انتقاد عضو شورای شهر بجنورد از ضعف نظارت بر عملکرد سرپرستی شهرداری

بجنورد- عضو شورای شهر بجنورد گفت: تعطیلی شورا یک امر قانونی است اما با تعطیلی شورا در ایام محرم نظارتی بر عملکرد سرپرستی شهرداری نیست. به گزارش انتهاج سید محسن موسوی در گفت گو با خبرنگار مهر، در رابطه با انتخاب شهردار بجنورد گفت: طی بررسی های صورت گرفته ۷ نفر برگزیده شده اند اما […]