اوراق اسناد خزانه |
اعلام آمادگی اداره کل امور مالیات استان فارس با فعالان اقتصادی در جهت تهاتر بدهی های دولت 30 مهر 1398
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس:

اعلام آمادگی اداره کل امور مالیات استان فارس با فعالان اقتصادی در جهت تهاتر بدهی های دولت

شیراز - مدیرکل امور مالیاتی استان فارس گفت: سازمان امور مالیاتی استان آمادگی دارد در جهت تهاتر بدهی های دولت نسبت به فعالان اقتصادی همکاری بیشتری داشته باشد.